Cairn Pink City Half Marathon 2020 Results - Results
Online
Sat Dec 19 2020
Organizer: Anybody Can Run
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
MANOHAR SINGH
5255140
00:05:02 hrs
2
ABHIMANYU SINGH
5347572
00:05:38 hrs
2
HEMA RAM
5291549
00:05:38 hrs
4
KISHAN KUMAR
5380317
00:05:46 hrs
4
GIRADHARIRAM
5280581
00:05:46 hrs
6
NITESH KUMAR
5271291
00:06:00 hrs
6
DHANESH CHOUDHARY
5250899
00:06:00 hrs
8
NARAYAN RAM
5382281
00:06:10 hrs
8
GIRDHARI RAM
5380001
00:06:10 hrs
8
MERAJ RAM
5329649
00:06:10 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
PUNAM DUBEY
5294460
00:07:06 hrs
2
SHREYA SANJAY PHATAK
5339269
00:07:16 hrs
3
JANHVI
5325883
00:08:28 hrs
4
MADHU GUPTA
5378848
00:09:38 hrs
5
KHUSHBOO
5378847
00:09:40 hrs
6
AADYA CHAUHAN
5207324
00:11:38 hrs
7
KHUSHABU
5340361
00:11:40 hrs
7
SANEHA
5340360
00:11:40 hrs
7
SONU
5339208
00:11:40 hrs
7
VIJATA KUMARI
5338404
00:11:40 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
MANOHAR SINGH
5255140
00:05:02 hrs
2
ABHIMANYU SINGH
5347572
00:05:38 hrs
2
HEMA RAM
5291549
00:05:38 hrs
4
KISHAN KUMAR
5380317
00:05:46 hrs
4
GIRADHARIRAM
5280581
00:05:46 hrs
6
NITESH KUMAR
5271291
00:06:00 hrs
6
DHANESH CHOUDHARY
5250899
00:06:00 hrs
8
NARAYAN RAM
5382281
00:06:10 hrs
8
GIRDHARI RAM
5380001
00:06:10 hrs
8
MERAJ RAM
5329649
00:06:10 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
AR.NAYAK SATISH
3501128
00:15:05 hrs
1
DHANESH CHOUDHARY
5250901
00:15:05 hrs
3
RITIK
5355303
00:16:05 hrs
3
RITIK
5272007
00:16:05 hrs
5
SHRI RAM PARIHAR
5365603
00:16:50 hrs
6
MUKESH SINGH
5339693
00:17:00 hrs
6
DR MEENU POONIA
5251186
00:17:00 hrs
8
ISHWAR
5357114
00:17:10 hrs
9
LAXMAN RAM
5279230
00:17:15 hrs
10
BHOORARAM
5381232
00:17:40 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
DR MEENU POONIA
5251186
00:17:00 hrs
2
SHRADDHA SURENDRA SAWANT
5317177
00:22:05 hrs
3
SURBHI AGARWAL
5362622
00:25:25 hrs
4
MANDEEP KAUR
5337966
00:26:05 hrs
5
SAPNA AGGARWAL
5974168
00:26:35 hrs
6
PADMINI JAYKUMAR BHALERAO
5362745
00:26:45 hrs
7
VINEELA SANAKA
5286346
00:27:45 hrs
8
HAMSA V
5201818
00:28:15 hrs
9
RICHA DUBEY
5294430
00:29:00 hrs
10
MADHURI SHETTY
5372149
00:29:05 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
AR.NAYAK SATISH
3501128
00:15:05 hrs
1
DHANESH CHOUDHARY
5250901
00:15:05 hrs
3
RITIK
5355303
00:16:05 hrs
3
RITIK
5272007
00:16:05 hrs
5
SHRI RAM PARIHAR
5365603
00:16:50 hrs
6
MUKESH SINGH
5339693
00:17:00 hrs
7
ISHWAR
5357114
00:17:10 hrs
8
LAXMAN RAM
5279230
00:17:15 hrs
9
BHOORARAM
5381232
00:17:40 hrs
10
NEERAJ KUMAR
5378727
00:18:00 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
bhagat meena
5192333
00:24:36 hrs
2
Avinash Choudhary
5360281
00:30:36 hrs
3
Satish Kumar Khatri
5374340
00:37:31 hrs
4
Akshay Kishor Yande
5373328
00:39:41 hrs
5
Parth Wanchoo
5314234
00:45:46 hrs
6
CHETAN SINGH
5318917
00:49:36 hrs
7
Soun singh cheema
5337617
00:50:36 hrs
8
Saini Jatin Rao
5377572
00:50:39 hrs
9
Susweta Gupta
5377102
00:50:57 hrs
10
Anubha Walia
5356273
00:51:52 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
RAJOO RAM
5266425
00:33:40 hrs
2
SHUBHAM SONWANE
5373564
00:34:00 hrs
3
PRAKASH SUDHIR
5245707
00:35:20 hrs
4
HARI PRADHAN
5336058
00:36:40 hrs
5
AVADHOOT V DATE
5231150
00:37:10 hrs
6
SURBHI AGARWAL
5362621
00:38:20 hrs
7
CHOUDHARY SHUBHAM RAMANAND
5356839
00:38:50 hrs
8
AMAR KOHLI
5353651
00:39:20 hrs
9
KUNWAR RISHAB
5281588
00:39:50 hrs
9
KUNWAR RISHAB
5360650
00:39:50 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
SURBHI AGARWAL
5362621
00:38:20 hrs
2
DEEPTIGERA
3926307
00:45:30 hrs
3
PREETI KHANDELWAL
5380292
00:48:10 hrs
4
NANDITA BAYAN
5350423
00:51:40 hrs
5
MADHUPA CHATTERJEE
5316413
00:52:50 hrs
6
MAHIMA SHEKHAWAT
5377812
00:53:00 hrs
7
MALATI GUPTA
5380648
00:53:40 hrs
8
PAWAN AGARWAL
5351176
00:55:20 hrs
9
SHREYA BANTHIA
5346241
00:55:30 hrs
10
SONA YADAV
5204011
00:56:20 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
RAJOO RAM
5266425
00:33:40 hrs
2
SHUBHAM SONWANE
5373564
00:34:00 hrs
3
PRAKASH SUDHIR
5245707
00:35:20 hrs
4
HARI PRADHAN
5336058
00:36:40 hrs
5
AVADHOOT V DATE
5231150
00:37:10 hrs
6
CHOUDHARY SHUBHAM RAMANAND
5356839
00:38:50 hrs
7
AMAR KOHLI
5353651
00:39:20 hrs
8
KUNWAR RISHAB
5281588
00:39:50 hrs
8
KUNWAR RISHAB
5360650
00:39:50 hrs
10
SUMIT PANDEY
5359569
00:40:40 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
AMRIK SINGH
5363048
01:02:18 hrs
2
BANTU PARMAR
5355923
01:11:45 hrs
3
JAINISH ALPESH GOHEL
5239979
01:12:48 hrs
4
ABHISHEK
5314848
01:15:36 hrs
5
USHA RANI
5208760
01:17:00 hrs
6
SHIVAM VISHWAKARMA
5337261
01:19:27 hrs
7
DUKHISYAM PADHY
5375570
01:19:48 hrs
8
HEMENDRASINGH RANJITSINGH CHAUHAN
5336412
01:22:36 hrs
8
AMAR SINGH DEVANDA
5216139
01:22:36 hrs
10
RAJOO RAM
5255848
01:24:21 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
USHA RANI
5208760
01:17:00 hrs
2
IRMA JOJO
5356395
01:39:03 hrs
3
RITA JALUI
5254449
01:42:33 hrs
4
RICHIKA GOYAL
5221503
01:51:39 hrs
5
NIVEDITA CHATTERJEE
5193140
01:53:45 hrs
6
SURBHI AGARWAL
5362614
01:55:51 hrs
7
SHARADA GANGAPPA
5330534
01:56:12 hrs
8
VERONIKA CENCEN
5303603
01:57:57 hrs
9
PAMELA BAHEL
5284145
01:58:18 hrs
10
HIMANSHI SHARMA
5340742
02:00:03 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
CHIP TIME

1
AMRIK SINGH
5363048
01:02:18 hrs
2
BANTU PARMAR
5355923
01:11:45 hrs
3
JAINISH ALPESH GOHEL
5239979
01:12:48 hrs
4
ABHISHEK
5314848
01:15:36 hrs
5
SHIVAM VISHWAKARMA
5337261
01:19:27 hrs
6
DUKHISYAM PADHY
5375570
01:19:48 hrs
7
HEMENDRASINGH RANJITSINGH CHAUHAN
5336412
01:22:36 hrs
7
AMAR SINGH DEVANDA
5216139
01:22:36 hrs
9
RAJOO RAM
5255848
01:24:21 hrs
10
SATISH CHAUDHRY
5356812
01:24:42 hrs